Posted on Leave a comment

بسته سفارشی

این بسته علاوه بر ابزار های ضروری و مفید برای اداره و مدیریت یک سایت، قابلیت اختصاصی سازی جهت انجام پاره از روند های خاص را در خود دارد.
دامنه رایگان com به نام و کنترل مالک.
قالب سفارشی و سیستم مدیریت پیشرفته + میزبانی یک ساله فضا + ثبت یک ساله دامنه
شروع از 350,000 تومان

Posted on Leave a comment

بسته تجاری

این بسته همه ابزار های ضروری و مفید برای اداره و مدیریت یک سایت را در خود دارد.
دامنه رایگان com با مالکیت شرکت نیز شامل پک می باشد.
قالب ویژه و سیستم مدیریت + میزبانی یک ساله فضا + ثبت یک ساله دامنه
250,000 تومان

Posted on

وبلاگ های شخصی

این بسته همه ابزار های ضروری و مفید برای اداره و مدیریت یک وبلاگ را در خود دارد.

دامنه رایگان ir با مالکیت وبلاگنویس نیز شامل پک می باشد.

قالب ویژه و سیستم مدیریت + میزبانی یک ساله فضا + ثبت یک ساله دامنه

150,000 تومان